ដំណឹងទាក់ទងពលករ

ការណែនាំការងារតាមរដូវកាលសំរាប់ពលករបរទេស(E-9) ដែលដាច់អាណត្ត

ពត៌មានលំអិតសំរាប់ពលករដែលដាច់ អាណាត់ ហើយចង់បន្តសុពលភាព ក្នុងការផ្លាស់ប្តូរការងារថ្មីធ្វើតាមរដូវកាល ។
👉សំរាប់ការដាក់ពាក្យ ខាង ក្រមហ៊ុនយើងខ្ញុំអាចជួយបាន ខាងក្រោមជាពត៌មាន មានប្រែជាភាសារខ្មែរ រួចជាស្រេច

ដំណឹងទាក់ទងពលករ

ដំណឹងរបស់ស្ថានទូតខ្មែរនៅកូរ៉េ

ដំណឹងល្អសម្រាប់ពលករក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មដែលចប់អាណត្តិ៣ឆ្នាំ ឬ៤ឆ្នាំ១០ខែ អាចដាក់ពាក្យស្វែងរកការងារក្នុងវិស័យកសិកម្មបាន។សូមអានព័ត៌មានលម្អិតក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងខាងក្រោម។